Oddlužení dle zákona

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení.

Dále se zná i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Úpadek ve formě platební neschopnosti

O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů,

má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.

Podmínka mnohosti věřitelů není splněna, má-li více pohledávek vůči dlužníku jen jeden věřitel.

Aby se zabránilo účelovému vytváření mnohosti věřitelů převáděním nebo dělením pohledávek,

stanoví zákon výslovně, že za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla

převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její

část v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu

nebo po zahájení insolvenčního řízení.

Úpadek ve formě předlužení

O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou osobou nebo

fyzickou osobou – podnikatelem, více věřitelů a zároveň souhrn jeho závazků

převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodný je poměr veškerých dlužníkových

závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku. Při stanovení hodnoty

dlužníkova majetku je též nutno přihlédnout k další správě a provozování

podniku dlužníka, lze-li předpokládat, že dlužník bude moci ve správě

majetku a provozu podniku pokračovat.

 

Hrozící úpadek

Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem

důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit

podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení insolvenčního

řízení z důvodu hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze dlužník.

Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost,

zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací,

dosáhnout toho, aby dlužník mohl včasným zákrokem

zachovat svou výrobu a zaměstnanost.

Způsoby řešení úpadku

Insolvenční zákon oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání rozšiřuje

možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs,

dlužníci-podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé mohou využít

reorganizaci a dlužníci-nepodnikatelé oddlužení. Insolvenční zákon tak dává na výběr,

která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná,

přičemž počítá nejen s likvidačními postupy, ale rovněž s prvkem sanačním.

Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku přitom je vždy

motivován co největší mírou uspokojení věřitelů.

 

 

Insolvenční řízení - Osobní bankrot, úpadek

 

Naší službou je zpracování insolventního návrhu s návrhem na

oddlužení pro fyzické osoby nepodnikatele,

dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. tzv. OSOBNÍ BANKROT.

Zákon platí od 1. ledna 2008.

Jsme přímý zpracovatel. Vašim záležitostem se budou v naší společnosti

věnovat odborníci se zkušenostmi v oboru

(právníci a specialisti na insolvenční právo, konzultace s insolvenčními správci)

s morálními předpoklady k poctivému

jednání a etickým kodexem. 

Cílem naší služby je připravit návrh dle požadavků zákona, tak aby občanovi,

fyzické osobě, nepodnikatelovi nebo

manželům bylo povoleno oddlužení formou splátek příslušným krajským soudem.

K tomu, aby jsme připravili tento návrh je zapotřebí jednak součinnost klienta

(maximální spolupráci při jeho přípravě)

a také zkušenosti s krajskými soudy, insolvenčními správci a přirozeně také s

přípravou návrhů.

 

Návrh vypracujeme tak, aby soud nevyžadoval doplnění nebo jen minimálně.

Před podáním návrhu jde především o čas.

Podáním návrhu přestanou dlužníkovi běžet penále, pokuty i sankce.

Exekutoři nesmí sepisovat, zabavovat peníze ani majetek.

Po celou dobu oddlužení se o Vás budeme starat nejen po právní stránce

(všechna doplnění k soudu, příprava

na schůzku s insolvenčním správcem, příprava na soudní jednání, odhady, ...).

Možnost využít psychologickou

poradnu je samozřejmostí.

Pokud je návrh podán (tuto skutečnost si každý klient může ověřit

na veřejných webových

stránkách justice https://isir.justice.cz ) nemůžou věřitelé a především

exekutoři nakládat

s majetkem nebo zabavenými peněžními prostředky dlužníka. Pokud

je již dlužník postižen

exekucí (mzda, důchod, účet v bance, nemovitost, apod.)

nesmí s těmito do rozhodnutí soudu

nakládat. Po povolení oddlužení soudem se musí exekutoři řídit

pokyny soudu a insolvenčního správce.

Pokud soud oddlužení povolí a dlužník splatí dohodnutou částku

v době 5. let (60.měsíců),

stává se dlužník oddluženým.

Poskytujeme službu za kterou klient zaplatí jednorázovou platbu

nebo ve třech měsíčních

splátkách a to zcela bez navýšení. K soudu podáváme již

po úhradě třetinové nebo

poloviční zálohy. Klient doplácí dvě následující splátky v průběhu

běhu insolvenčního řízení.

Standardně návrh zpracujeme do 7. pracovních dnů po předložení

veškerých dokladů a úhrady ceny

za zpracování. Je zde možnost zpracovat návrh expresně do 48 hodin i s podáním

na soud a předáním vyhlášky klientovi za celou platbu najednou. (viz. Ceník)